องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ +
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
  ชื่อ +
นายสมพงษ์   ประดับวงษ์
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด 
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ +  admin@huayyaijiw.go.th
 
  ชื่อ +
นายสมพงษ์   ประดับวงษ์
  ตำแหน่ง + รรก.หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
   ชื่อ + นายฐนกร   งามประเสริฐ
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนโยธา
   โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
   อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
 
   ชื่อ + นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส
   ตำแหน่ง + รรก.หัวหน้าส่วนการศึกษา
   โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
   อีเมล์ +  admin@huayyaijiw.go.th
 
   ชื่อ +  นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
   โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
   อีเมล์ +  admin@huayyaijiw.go.th